Formularz reklamacyjny

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

LINK – MED

ul. Olimpijska 54/11

80-180 Gdańsk

biuro@link-med.pl

 

 

 

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 k.c.)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 k.c.)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1 k.c.)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1 k.c.)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić